1. ഭക്ഷ്യകാരൻ

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക