1. ഭഗദേവത

    1. നാ.
    2. വൈവാഹിക കർമങ്ങളുടെ അധിഷ്ഠാനദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക