1. ഭഗദേവൻ

    1. നാ.
    2. ദുർവൃത്തൻ, വിടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക