1. ഭഗന്ദരം

    1. നാ.
    2. "ഭഗത്തെ പിളർക്കുന്നത് ", ഒരു രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക