1. ഭഗവദ്ഗീത

    1. നാ.
    2. മഹാഭാരതയുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു കുരുക്ഷേത്രഭൂമിയിൽവച്ചു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനു നൽകിയ ഉപദേശം (എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക