1. ഭഗാധാനം

    1. നാ.
    2. ദാമ്പത്യസുഖം നൽകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക