1. ഭഗാലി

    1. നാ.
    2. ശിവൻ (ഭഗാലം ധരിച്ചവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക