1. ഭഗിനി(ക)

    1. നാ.
    2. സഹോദരി
    3. (ബന്ധുത്വമില്ലാത്ത)സ്ത്രീ
    4. ഭാഗ്യവതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക