1. ഭഗീരഥൻ

    1. നാ.
    2. കഠിനതപസ്സനുഷ്ടിച്ചു ഗംഗാനദിയെ ഭൂമിയിലൂടെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിയ സൂര്യവംശരാജാവ് (പ്ര.) ഭഗീരഥപ്രയത്നം = കഠിനപ്രയത്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക