1. ഭഗ്നപ്രക്രമം

    1. നാ.
    2. കുഴപ്പം
    3. കാവ്യദോഷങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പ്രക്രമഭംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക