1. ഭഗ്നപ്രതിജ്ഞ

    1. വി.
    2. പ്രതിജ്ഞ ലങ്ഘിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക