1. ഭഗ്നാശയ

    1. വി.
    2. നിരാശയോടുകൂടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക