1. ഭഗ്നോത്സാഹൻ

    1. നാ.
    2. ഉത്സാഹം നശിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക