1. ഭഗ്നോദ്യമ

    1. വി.
    2. ഉദ്യമത്തിൽ തോറ്റ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക