1. ഭങ്ക്തി

    1. നാ.
    2. ഉടവ്, പൊട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക