1. ഭചക്രം

  1. നാ. ജ്യോ.
  2. രാശിചക്രം
 2. ഭൂചക്രം

  1. നാ.
  2. ഭൂഗോളം
  3. ഭൂമധ്യരേഖ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക