1. ഭജക

  1. വി.
  2. ഭജിക്കുന്ന
 2. ഭാജക

  1. വി.
  2. ഭാഗിക്കുന്ന
 3. ഭുജഗി

  1. നാ.
  2. ആയില്യം നക്ഷത്രം
  3. പെൺപാമ്പ്
  4. നാഗതാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക