1. ഭഞ്ജകൻ

    1. നാ.
    2. ഭഞ്ജിക്കുന്നവൻ, തകർക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക