1. ഭഞ്ജനകം

    1. നാ.
    2. ഒരു ദന്തരോഗം (പല്ലു ദ്രവിക്കൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക