1. ഭടജനം

    1. നാ.
    2. ഭടന്മാരുടെ കൂട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക