1. ഭടത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ഭടൻറെ അവസ്ഥ
    3. അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവൻറെ വാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക