1. ഭട്ടം

  1. നാ.
  2. സ്വാമിത്വം
 2. ഭാട്ടം

  1. നാ.
  2. പാട്ടം
  3. പ്രാചീനകേരളബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു വിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക