1. ഭട്ടാരണർ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. ഭട്ടസ്ഥാനമുള്ള ബ്രാഹ്മണർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക