1. ഭണിതം

    1. നാ.
    2. ഭാഷണം, വാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക