1. ഭണ്ഡാരം

    1. നാ.
    2. രാജാക്കന്മാരുടെയോ ക്ഷേത്രത്തിൻറെയോ വകയായ സ്വർണാഭരണങ്ങളും മറ്റും
    3. അവ സൂക്ഷിക്കുന്ന പുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക