1. ഭണ്ഡാരപ്പുര

    1. നാ.
    2. ഖജനാവ് (ഭണ്ഡാരം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക