1. ഭണ്ഡി

  1. നാ.
  2. നെന്മേനിവാക
  3. തിര
  4. മഞ്ചെട്ടി
  5. ശിൽപം
 2. ഭാണ്ഡി

  1. നാ.
  2. മഞ്ചെട്ടി
  3. കത്തിക്കൂട്
 3. ബോണ്ട്

  1. നാ.
  2. ഇടപാടാധാരം, കടപ്പത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക