1. ഭണ്ഡിലം

    1. നാ.
    2. നെന്മേനിവാക
    3. ഭാഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക