1. ഭദന്തൻ

  1. നാ.
  2. "തിളങ്ങുന്ന പല്ലുകളുള്ളവൻ", ബൗദ്ധസന്ന്യാസി
 2. ഭൂതനാഥൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. ശാസ്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക