1. ഭദാകം

  1. നാ.
  2. ഭാഗ്യം
  3. ക്ഷേമം
 2. ബാധകം

  1. നാ.
  2. എതിർക്കുന്നത്
  3. കേടുവരുത്തുന്നത് (മലയാളത്തിൽ തെറ്റിച്ചു പ്രയോഗിക്കുന്നു)
 3. ഭിദകം

  1. നാ.
  2. വാൾ
  3. ഇടിവാൾ
  4. ഇന്ദ്രൻറെ വജ്രായുധം
 4. ഭൂതകം

  1. നാ.
  2. കർപ്പൂരം
  3. ചന്ദനത്തടി
 5. ഭേദകം

  1. നാ. വ്യാക.
  2. വിശേഷണം
 6. ഭൗതികം

  1. നാ.
  2. ചേരുമരം
  3. മുത്ത്
  4. ഭൂതവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം (ഫിസിക്സ്)
  5. നീണ്ടകാഹളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക