1. ഭദ്രം

  1. നാ.
  2. കാള
  3. മുത്തങ്ങ
  4. ആന
  5. ചതുരക്കള്ളി
  6. ദേവതാരം
  7. ഭാഗ്യം
  8. ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്
  9. ഒരിനം കക്ക
  10. കടമ്പ
  11. വിസ്താരം
  12. കരിങ്കുരികിൽ
  13. മേരുപർവതം
  14. പൊന്ന്
  15. മംഗളം
  16. ഉറപ്പ്
  17. സുഖം, തൃപ്തി, ആനന്ദം
  18. ഒരു സുഗന്ധപ്പുല്ല്
  19. കരുതൽ, സുരക്ഷിതത്വം
  20. നല്ലത്
  21. സൂക്ഷ്മമായത്
  22. കറുത്തആമ്പൽ
  23. (ജ്യോ.) ഏഴാമത്തെ കരണം
  24. ശൂന്യം (കവടിവയ്പ്പിൽ) (പ്ര.) ഭദ്രമാക്കുക = സുരക്ഷിതമാക്കുക
 2. ഭേദിരം, ഭേദുരം

  1. നാ.
  2. ഇടിവാൾ
 3. ബാദരം

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. ഇലന്ത
  4. പട്ട്
  5. കുരുപ്പരുത്തി
  6. വലംപിരിശംഖ്
  7. പഞ്ഞികൊണ്ടുള്ള തുണി
 4. ഭാദ്രം

  1. നാ.
  2. പ്രാഷ്ഠപദമാസം, കന്നി-തുലാം
 5. ബദരം

  1. നാ.
  2. ലന്തമരം
  3. ലന്തക്കായ്, ലന്തക്കുരു
  4. ദേവസർഷപകം
  5. പഞ്ഞിക്കുരു
  6. ഒരു തൂക്കം (ലന്തക്കുരുവിൻറെ തൂക്കം)
 6. ബധ്രം

  1. നാ.
  2. കാരീയം
 7. ഭിദുരം

  1. നാ.
  2. വജ്രായുധം
  3. ഇത്തിയാൽ
  4. വജ്രം, വൈരം
 8. ഭൂദാരം

  1. നാ.
  2. ഭൂമിയെ പിളർക്കുന്നത്, പന്നി
 9. ഭൂധരം

  1. നാ.
  2. പർവതം
  3. ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ (കുലപർവതങ്ങൾ ഏഴാകയാൽ)
 10. ഭിദി(രം)

  1. നാ.
  2. വജ്രായുധം
  3. വജ്രം, വൈരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക