1. ഭദ്രകാരക

    1. വി.
    2. മംഗളകരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക