1. ഭദ്രകാഷ്ഠം

    1. നാ.
    2. ദേവതാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക