1. ഭദ്രകൻ

    1. നാ.
    2. സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ
    3. ശുഭൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക