1. ഭദ്രപദം

    1. നാ.
    2. പൂരുരുട്ടാതി
    3. ഉത്രട്ടാതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക