1. ഭദ്രപീഠം

    1. നാ.
    2. ഭദ്രാസനം, സിംഹാസനം, ശ്രഷ്ഠമായ ആസനം
    3. ഒരു ജാതി ഈച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക