1. ഭദ്രശീലൻ

    1. നാ.
    2. സത്സ്വഭാവമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക