1. ഭദ്രാകരണം

    1. നാ.
    2. ക്ഷൗരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക