1. ഭമണ്ഡലം

    1. നാ.
    2. ഭചക്രം
  2. ഭൂമണ്ഡലം

    1. നാ.
    2. ഭൂഗോളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക