1. ഭയം

  1. നാ.
  2. പേടി
  3. രോഗം
  4. ആപത്ത് (ഉദാഃ അഗ്നിഭയം)
  5. മുള്ളുചേമന്തി, അതിൻറെ പൂവ്
 2. ഭൂയം

  1. നാ.
  2. ഭാവം, ഭവിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക