1. ഭയപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. പേടിക്കുക
    3. ശങ്കിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക