1. ഭയാനക

    1. വി.
    2. ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന, ഭയങ്കരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക