1. ഭയാനകം

  1. നാ.
  2. ഭയം
  3. കടുവ
  1. നാട്യ.
  2. നവരസങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  1. നാ.
  2. ഭയപ്പെട്ടവൻറെ അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക