1. ഭയാനകൻ

    1. നാ.
    2. രാഹു
    3. ഭയങ്കരൻ
    4. കടുവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക