1. ഭയാപഹ

    1. വി.
    2. ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന
    3. ആശ്രയമായ, രക്ഷിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക