1. ഭയാപഹൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. രാജാവ്
    4. ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവൻ, ഈശ്വരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക