1. ഭയാവഹ

    1. വി.
    2. ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന
    3. ആപത്കരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക