1. ഭരം1

  1. വി.
  2. വളരെ
 2. ഭരം2

  1. നാ.
  2. ആധിക്യം
  3. ചുമതല
  4. ഒരു ഭാരം, ഇരുപതു തുലാം ഭാരം
  5. അതിശയം
 3. ഭാരം

  1. നാ.
  2. ആധിക്യം
  3. കനം
  4. ചുമട്
  5. ഇരുപതു തുലാം തൂക്കം
  6. ചുമതല ഉദാഃ രാജ്യഭാരം
  7. കഠിന പ്രയത്നം
 4. കചഭര, -ഭാരം

  1. നാ.
  2. സമൃദ്ധമായ തലമുടി
  3. നല്ല തലമുടി
 5. ഭേരം

  1. നാ.
  2. ഭേരി
 6. അതിഭരം, -ഭാരം

  1. നാ.
  2. വലിയ ചുമട്
  3. ആധിക്യം, വേഗം
  4. (വാക്യത്തിലെ) അവ്യക്തത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക