1. ഭരണ്ഡൻ

  1. നാ.
  2. കാള
  3. യജമാനൻ, നാഥൻ
  4. ഭരിക്കുന്നവൻ, രാജാവ്
 2. ഭേരുണ്ഡൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ, ശിവൻറെ ഒരു രൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക