1. ഭരണ്യം

    1. നാ.
    2. രക്ഷണം
    3. കൂലി, ശമ്പളം
    4. ഭരണി നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക